Regulamin

Regulamin galerii internetowej www.artpower.pl

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej Artpower.pl dostępnej pod adresem https://artpower.pl/.
 2. Operatorem Galerii Internetowej Artpower.pl (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest firma ARTPOWER Gabriela Gancarz-Stasiak z siedzibą w Krakowie przy ul. Dąbskiej 18M/93, 31-572 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 864–168–05–01, Regon: 260248112
 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: info@artpower.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 502342330 w dni robocze w godz.10-18. Adres do korespondencji: artpower.pl, ul. Dąbska 18M/93, 31-572 Kraków.
 4. Użytkownikiem, Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292).
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników Galerii po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączoną obsługę Java Script, c. Aktywny adres e-mail
 9. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie https://artpower.pl/cookies
 10. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§. 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Galeria prowadzi komisową sprzedaż dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) za pośrednictwem Galerii Internetowej Artpower.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Galerii Internetowej Artpower.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 5. Koszty dostawy opisane są na stronie artpower.pl/galeria-sztuki-koszty

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby do kontaktu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 6. Galeria może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Galerii, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mai b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c. otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 wynosi 14 dni.

§. 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Galeria prowadzi komisową sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronach Galerii Internetowej Artpower.pl. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Galerii Internetowej Artpower.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Galerii, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.
 3. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach Galerii Artpower.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Artpower.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią pod adresem: info@artpower.pl
 5. Artyści zachowują ̨ pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (teks jednolity z dnia 3.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1231).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych Galerii, kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status „Rezerwacji”.
 8. Galeria niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Galerii Artpower.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są najpóźniej w chwili złożenia zamówienia. Najpóźniej na początku składania zamówienia sprzedawca informuje klienta o sposobach płatności.
 11. Galeria dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 12. Sprzedający wyświetla opinie o sklepie. Opinie mogą być umieszczane przez każdą osobę wizytującą stronę. Sprzedawca przed publikacją opinii sprawdzana czy dotyczy ona faktycznie jego sklepu. Opinie nieadekwatne nie są publikowane - są usuwane. Opinie nie są weryfikowane w inny sposób.
 13. Sprzedawca może stosować rabaty cenowe stałe oraz okresowe jak również incydentalne – warunki uzyskania rabatu wyświetlone są każdorazowo w ofercie usługi. W przypadku stosowania rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.

§. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: info@artpower.pl lub telefonicznie na nr tel. 502342330).
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 1. wiadomością e-mail, na adres info@artpower.pl, 2. w formie pisemnej, na adres artpower.pl, ul. Dąbska 18M/93, 31- 572 Kraków. Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  data:
  imię i nazwisko Konsumenta:
  adres Konsumenta:
  Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
  Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
  Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu. podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 5. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§. 6. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Galeria Internetowa Artpower.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Galerii.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Galerii treści bezprawnych.
 6. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronach Galerii Internetowej Artpower.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania z Galerii prac Artystów, co do których istnieją podejrzenia, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.
 9. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 10. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a. Imię i nazwisko, b. numer zamówienia c. opis niezgodności Dzieła z umową, d. datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
 12. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 13. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@artpower.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

§. 7. PŁATNOŚCI

 1. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 2. Za zakupy w Galerii Kupujący można zapłacić w następujący sposób: a. Przelewem na rachunek bankowy, b. Przy odbiorze, czyli za pobraniem - w tym przypadku zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy
 3. Dane do przelewu: Artpower Gabriela Gancarz-Stasiak, ul. Dąbska 18M/93, 31-572 Kraków, nr konta: mBank 23 1140 2017 0000 4102 0850 9319.
 4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać tytuł przelewy podany w mailu z potwierdzeniem zamówienia.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ARTPOWER Gabriela Gancarz- Stasiak ul. Dąbska 18M/93, 31-572 Kraków, NIP: 864-168-05-01, REGON: 260248112 posługujący się adresem e-mail: info@artpower.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się e-mail: info@artpower.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłka newslettera, kontaktowych oraz umożliwienie korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika na podstawie zgody lub zawarcia i wykonanie na Pani/a żądanie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie.
 4. Dane mogą być udostępniane - obsługa IT: RSLAB Sp. z o.o., ul. Sołtysowska 12A/4, 31-589 Kraków; - usługi transportowe: Poczta Polska SA oraz Furgonetka Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa; - usługi księgowe: Biuro Rachunkowe Kwiecień Aleksandra FHU „ASK” S.C., ul. Ks. Siemaszki 62, 31-207 Kraków w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Pani/a zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, bądź wygaśnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zawartych z Panią/em umów będziemy przetwarzali do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego wynikających z zawartych umów albo do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Prawa o których mowa w paragrafach 8 i 9 można zrealizować po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w naszym sklepie bądź kontakt z mailowy: info@artpower.pl.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych w szczególności historii transakcji
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach analizy historii sprzedaży i aktywności na stronie, w celu dostarczenia spersonalizowanej oferty.
 13. Galeria zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług
 14. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Galerii jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Galerii usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 15. Administrator danych osobowych przetwarza dane w zgodzi z prawem Polskim jak i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

§. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Galerii. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
poprzedni regulamin